नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय काश्की
काश्की

दरवन्दी विवरण / दरवन्दी

मालपोत कार्यालय, पोखरा, कास्की
दरवन्दी विवरण       
                                                                            
पद स्वीकृत
प्र.मा.पो.अ.
मा.पो.अ.
लेखा अधिकृत
कम्प्युटर अधिकृत
नायव सुब्बा १७
लेखापाल
कम्प्युटर अपरेटर
खरिदार
हलुका सवारी चालक
कार्यालय सहयोगी
जम्मा ४८

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)